OM NÄRSAM

NärSam är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som verkar för att:

  • Stimulera utbyte av erfarenheter och idéer mellan närsamhällen/lokalsamhällen i kommunen.

  • Uppmuntra enskilda personer och organiserade grupper att föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter

  • Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

  • Vara ett samarbetsorgan för kommunen i frågor som rör lokal framtid och utveckling.

  • Fungera som ett kommunbygderåd eller lokalråd som ska samarbeta med kommunen och andra aktörer i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger underifrån på de enskilda människornas och orternas idéer och engagemang.

  • Vara en paraplyorganisation för medlemmarna och en sammanhållande länk för alla inom Tierps kommun.

  • Stimulera/stödja arrangemang inom kommunen.

  • Stimulera/stödja utveckling av lokalsamhällen och/eller kommunen som helhet, gärna i projektform.


Vill Du utbyta idéer eller vet inte vart du skall vända dig när det gäller
att utveckla din ort eller kommunen som helhet?
Kontakta NärSam på tillsammanstierpskommun@gmail.com !


BAKGRUND

Under år 2021 påbörjades arbetet med en LÖK (lokal överenskommelse) i Tierps kommun,
för att främja samverkan med civilsamhället. Det blev uppenbart att det saknas en
kommunövergripande paraplyorganisation för att samla civilsamhället.


Under år 2021 kunde medborgare läsa om en ny tjänstemannarapport där skolorna i Hållnäs, Mehedeby och Vendel föreslås läggas ned. Det blev uppenbart att det saknas en kommunövergripande paraplyorganisation
för att organisera en samlad röst för alla bygder i kommunen i viktiga frågor.


Lokala utvecklingsgrupper som till exempel Utveckla ÖTV och Hållnäs sockenråd har länge arbetat med att ta övergripande ansvar för sin bygds utveckling. Vi vill att Tierps kommun tar ansvar för att hela kommunen utvecklas.
För att kunna samverka mer mellan närsamhällen och med Tierps kommun bildar vi därför föreningen NärSam.

NärSam är en förkortning för närsamhälle, alltså lokalsamhället närmast dig.
Det ligger också nära till hands (ordvits!) att tänka på orden näring eller närande: att bidra till vårt lokalsamhälle!

Här hittar du föreningens stadgar.